Hvad er en arbejdsskade og arbejdsskadesikring
Hvad er en arbejdskade og arbejdsskadesikring?

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en skade eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. En arbejdsulykke kan være et fald på arbejdspladsen, hvor du brækker armen, eksem på grund af allergisk reaktion grundet arbejdsmiljøet, en rygskade på grund af tunge løft, eller det kan være grundet i psykisk belastning osv.

NB hvis du kommer til skade på vej til eller fra arbejde, så ses dette normalt ikke som en arbejdsskade.

Din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis

 • ulykken er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet er foregået under
 • alvorligheden af din skade, ligger over den minimumsgrænse, der er i loven
 • de gener du har, skyldes den skade, du har fået ved ulykken.

Din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

   • det kan dokumenteres, at sygdommen skyldes dit arbejde.
   • sygdommen står på Fortegnelsen over Erhvervssygdomme

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Arbejdsskade vs. Arbejdsulykke

Hvad er forskellen på en arbejdsskade og en arbejdsulykke? En arbejdsulykke er efter den nugældende lovgivning defineret som: “En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.” Altså en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold det er foregået under.

Hvem skal anmelde min arbejdsskade?

Har du været udsat for en arbejdsulykke, har du som tilskadekommen mulighed for at anmelde din arbejdsskade i EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

OBS: Det er din arbejdsgiver der har pligt at anmelde din arbejdsulykke. Hvis din arbejdsgiver, fagforening eller læge allerede har anmeldt din ulykke, vil du have modtaget en kvittering i din digitale postkasse (hvis du er tilmeldt Digital Post). Hvis ikke de har anmeldt din ulykke, så kan du selv anmelde ulykken.

Hvordan forløber en arbejdsskadesag?

Når din ulykke eller sygdom er registreret i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), får du et kvitteringsbrev, så du ved, at de behandler din sag.

AES indsamler og vurderer alle de relevante informationer i din sag. Du vil blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer omkring din skade, disse skal udfyldes og derefter sendes til AES. Du kan også blive bedt om at gå til lægen for at få udfyldt en lægeerklæring. AES samarbejder med læger, kommuner, forsikringsselskaber, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger. Dette gør de for at sikre den bedst mulige viden om din skade og din situation.

Din din sag kan blive afvist. Det betyder ikke, at AES ikke tror på, at du er kommet til skade eller er syg. Men det betyder, at din skade ikke opfylder de krav, der står i arbejdsskadeloven.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Hvad er arbejdsskadesikring?

Efter arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde arbejdsskader.

Arbejdsskadesikring af studerende

For studerende ved de videregående uddannelser er der som udgangspunkt ingen samlet offentlig erstatningsordning, som sikrer, at studerende kan få erstatning for følger af en personskade opstået i forbindelse med ens uddannelsesforløb.

Hvilke typer erstatning kan jeg få? 

Når du får anerkendt en arbejdsskade, bliver det afgjort:

 • om du skal have erstatning
 • hvilken type erstatning du skal have
 • hvor stor erstatningen skal være.

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES, der udbetaler erstatningen. Du kan være berettiget til følgende typer af erstatning og godtgørelse:

  • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er på 5 pct. eller derover
  • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Erstatning som engangsbeløb eller løbende ydelse

Godtgørelse for varigt mén bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som et engangsbeløb, hvis:

 • du har fået en endelig afgørelse om erhvervsevnetab og
  dit erhvervsevnetab er mindre end 50 pct.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som en løbende, månedlig ydelse, hvis:

 • du har fået en midlertidig afgørelse eller
  dit erhvervsevnetab er 50 pct. eller større.

Erstatninger, der udbetales som løbende ydelse, er skattepligtige. Erstatninger, der udbetales som engangsbeløb, regnes ikke med i den skattepligtige indkomst.

Arbejdsskade beregner

Du kan læse mere om, hvordan du kan beregner din erstatning her  

Hvem udbetaler min arbejdsskadeerstatning?

Hvem der betaler afhænger af, om du skal have erstatning for en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

Hvis din arbejdsskade er en erhvervssygdom, udbetaler AES din erstatning. Når din sag er afgjort, så har AES fire uger til at udbetale din erstatning. AES vil udbetaler pengene til din NemKonto.

 

Hvis din arbejdsskade er en arbejdsulykke, så er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen til din NemKonto. Det skal ske senest fire uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet.

Hvis du vil vide mere om udbetaling af din erstatning, kan du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Hvad er erstatning for varige mén og erhvervstab?

Varigt mén
Erstatning for varigt mén er et engangsbeløb som erstatning for de gener, du har fået på grund af din skade. Du kan få erstatning for mén, hvis dine gener og smerter er permanente, og hvis din méngrad er på minimum 5 pct.

Erhvervsevnetab
Hvis din skade gør, at du ikke kan tjene det samme som før skaden, så kan du muligvis få erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct. Du får enten en midlertidig eller en endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Hvis din situation på arbejdsmarkedet ikke er fuldstændig afklaret, så vil du få en midlertidig afgørelse med revision. Det vil sige, at du får en dato for, hvornår AES igen vurderer din sag. Hvis din situation er uafklaret kan det f.eks. skyldes at du har fået et midlertidigt fleksjob, modtager dagpenge eller sygedagpenge, eller hvis du er under revalidering.

Hvis AES er sikre på, at din situation på arbejdsmarkedet ikke er midlertidig, får du en endelig afgørelse. Det kan f.eks. være, hvis du er ansat i et varigt job eller fleksjob eller har fået førtidspension.

Det er vigtigt, at du giver AES besked, hvis din situation ændrer sig f.eks., hvis du bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Hvem kan klage over afgørelsen?

Når din sag er blevet afgjort, er der flere, der kan klage over afgørelsen. Det kan være:

 • dig selv
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK)
 • din arbejdsgiver
 • arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, så bliver din udbetaling udskudt, indtil klagen er behandlet. Dog vil din udbetaling ikke bliver udsat, hvis det er dig selv, der vælger at klage over afgørelsen.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Vil du klage over afgørelsen af din sag?

Er du uenig i afgørelsen i din sag, kan du klage. Klagen skal sendes til AES. Hvis AES ikke kan give dig medhold i klagen, så bliver den sendt videre til behandling i Ankestyrelsen.

Fristen for at klage er 4 uger efter, du har modtaget din afgørelse.

Du kan klage her

Du kan anmeld din arbejdsskade her 

Satser for arbejdsskader

Satser for arbejdsskader, 2019

Ydelser

Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil 1,98 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge 18,17 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge 436 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet 1.000 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum 285,64 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum 204,03 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) 1.130 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum 411.580 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. 898.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. 1.078.200 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 654.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 784.800 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 65.500 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald 169.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum 148.764 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum 49.588 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum 99.176 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Sats
Årsløn, maksimum 539.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv Meddeles senere
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum 201.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal Meddeles senere
Tillæg til indtægt, fri kost og logi 41.400 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag 93 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) 46,9 pct.

 

Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer

Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse 218 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader 573 kr.
Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring 607 kr.
Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 220 Øje 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 280 Brok 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 290 Hørelse 1.214 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri 303 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri 303 kr.
Tillæg til ASK 290 for ny optaget stapediusrefleksmåling 151 kr.
Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 320 Albueled 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 330 Underarm 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 340 Håndled 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 350 Fingre 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 420 Knæled 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 430 Underben 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 440 Fodled 1.214 kr.
 Sagspriser Sats
Ulykkestilfælde 9.180 kr.
Erhvervssygdom 5.800 kr.
Sag efter veteranloven 5.800 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen 8.500 kr.