Hvad er dagpenge?

Dagpengeloven er en social tryghedsgaranti og forsikringsordning, som træder ind med hjælp, hvis du uforskyldt rammes af ledighed. Hvis du skal have ret til dagpenge, så skal du forud din ledighed have betalt kontingent til en godkendt a-kasse i en lovbestemt periode. Har du det, så kan du få en fast månedlig dagpengesats udbetalt i op til to år, såfremt du overholder de forpligtigelser, du har som arbejdsløs.

NB: Der er mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode.

Benefits and unemployment insurance

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Se video omkring dagpenge

Hvem kan få dagpenge?

Både lønmodtagere og selvstændige kan modtage dagpenge ved ledighed, hvis de opfylder en række betingelser.

Retten til dagpenge kræver blandt andet et medlemskab af en a-kasse, og at man er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret. Derudover skal man opfylde et særligt beskæftigelseskrav og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endvidere er det et krav, at man ikke er selvforskyldt ledig.

A-box and unemployment benefit

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

  • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig.
  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
  • have fået indberettet mindst 238.512 kr. (2020) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 159.012 kr. (2020).
  • hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Du skal have fået indberettet mindst 1.924 løntimer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
  • hvis du ikke opfylder det almindelige indkomstkrav, kan du optjene ret til dagpenge, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud fra din selvstændige virksomhed på minimum 238.512 kr. (2020) inden for de sidste fem år.
  • have haft lovligt ophold i Danmark, på Grønland eller Færøerne eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste 12  år.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
  • have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

 

Din a-kasse kan fortælle dig mere. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, så vil det være en rigtig god ide at blive det her..

Hvor langt tid har jeg ret til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for tre år. Det er den såkaldte “referenceperiode”. Dit dagpengeforbrug bliver opgjort i timer, og inden for tre-årsperioden har du ret til 3.848 timers dagpenge.

De timer, som du har ret til dagpenge for, falder bort, hvis du ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden på tre år kan forlænges, f.eks. hvis du har været på barsel eller syg.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig.

Join an a-box and get unemployment benefit

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvordan kan jeg forlænge min dagpengeperiode?

Hvis din dagpengeperiode på to år er udløbet inden for tre år, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af:

 • løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge.
 • siden du begyndte med at modtage dagpenge: B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag omregnet til timer, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.

Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer (1-2). De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode, der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer, du har arbejdet. Du kan højst optjene 962 timer, som vil give dig ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

Lån penge på dagpenge her

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs.  A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet.

Din indtægt opgøres ud fra din A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden, samt et evt. overskud i din selvstændig virksomhed, hvis du har en. Dit eget pensionsbidrag og dit eget ATP-bidrag bliver også medregnet i indtægten, hvis du er lønmodtager.Join an a-box and get unemployment benefit

Hvis du har opfyldt indkomstkravet på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste fem år, bliver din dagpengesats beregnet som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår.

Du kan dog højst modtage 19.876 kr. om måneden i dagpenge (2020) som fuldtidsforsikret og 13.251 kr. (2020) om måneden som deltidsforsikret.

 

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig

Som nyuddannet, dimittend eller værnepligtig med forsørgelsespligt, så kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Det er som fuldtidsforsikret 15.648  kr. pr. måned (2020) og som deltidsforsikret er det 10.432 kr. pr. måned (2020).

Som nyuddannet, dimittend eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats.

Det er som fuldtidsforsikret 13.644 kr. pr. måned (2020) og som deltidsforsikret er det 9.096 kr. pr. måned (2020).

Hvis du er under 25 år, så bliver dagpengesatsen i nogle tilfælde nedsat til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du kan få mere at vide i din a-kasse (bliv medlem i en a-kasse her).

Hvis du er under 25 år

Som ung under 25 år får du i visse tilfælde dagpenge på 50 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 9.542 kr. pr. måned (2020). Det er som deltidsforsikret 6.361 kr. pr. måned (2020). Du kan få mere at vide i din a-kasse (bliv medlem i en a-kasse her).

Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse med videre

Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse med vider efter reglerne om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Det er som fuldtidsforsikret 15.266 kr. pr. måned (2020) og det er som deltidsforsikret 10.178 kr. pr. måned (2020).

Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra 1. januar 2020. Satserne er opgjort før skat.

Loan money as full-time or part-time insured.

 

Dagpenge satser, 2020  

Dagpenge, lønmodtagere

Sats

Fuldtidsforsikrede 19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 12.722 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede 15.648 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede 10.432 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede 13.644 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede 9.096 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede 9.542 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede 6.361 kr. pr. md.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Sats

Hel dagpengegodtgørelse 881 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse SEK 441 per day

 

Daily allowance during educational lift

Rate

Full-time insured (80% rate) DKK 15,266 per md.
Part-time insured (80% rate) DKK 10,178 per md.

Other rates, etc. in the area of ​​unemployment benefits

  Rate
Income requirements when earning the right to unemployment benefit
Full Insured DKK 19,876 per men.
Part Insured Kr 13,251 per men.
Validation of income in determining the income requirement DKK 123.97 per hour

Technically calculated daily rate

Daily allowance, full-time insured 881 kr. day
Daily allowance, part-time insured DKK 587 per day
Conversion rates for 2020
DKK 247.53 per hour
DKK 123.96 per hour

Låne penge her