Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge udbetales til personer, der ikke har mulighed for at arbejde på grund af sygdom. Man skal være berettiget til sygedagpenge, hvilket betyder at man inden sygemeldingen har haft vis tilknytning til arbejdsmarkedet og så skal man være medlem af en a-kasse.

Se video omkring sygedagpenge

Hvem kan modtage sygedagpenge?

Hvis de opfylder et beskæftigelseskrav og flere andre betingelser, så kan du som lønmodtagere, selvstændige og ledige modtage sygedagpenge.

Lån penge på sygedagpenge.

Hvor lang tid kan jeg modtage sygedagpenge?

Du kan som udgangspunkt modtage sygedagpenge i 22 uger inden for ni måneder. Der findes dog en række muligheder for at få forlænget perioden. Det er din kommune, der inden de 22 ugers sygemelding laver en vurdering, om du fortsat kan modtage sygedagpenge efter de 22 uger. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, og den du fortsat er uarbejdsdygtig, så har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Læs mere:

Modtag lån på sygedagpenge

Sygedagpenge, hvis du er ledig

Hvis du er syg og er ledig, kan du søge om sygedagpenge

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du er ledig, så kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Du skal bo i Danmark og betale skat af dine indtægter i Danmark for at være berettiget til sygedagpenge. Men der kan dog være undtagelser, hvis du f.eks. bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet (beskæftigelseskravet):

 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder. 

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge som ledig?

Sygedagpenge

Sygedagpengene staten er (højst) 4.405 kr. (2020) pr. uge og højst 119,05 kr. (2020) pr. time.

NB: Sygedagpenge udbetales bagud.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge som ledig?

Når du er arbejdsdygtig igen, så ophører udbetalingen af sygedagpenge. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som udgangspunkt højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden der er gået 22 uger, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor kommunen vil vurdere, om det er muligt at forlænge din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges, når en af følgende betingelser er opfyldt:Ansøg om et lån på sygedagpenge

  • Det vurderes for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, (beskæftigelse på normale vilkår).
  • Det vurderes for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne.
  • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en utvivlsom forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger.
  • Din kommune har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.

 

 • En læge har vurderet, at du har en livstruende og/eller alvorlig sygdom.
 • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension.

NB: Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Hvordan melder jeg mig syg som ledig?

Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du melde dig syg hos a-kassen på din første sygedag og det gør du på jobnet.dk. Hvis ikke, så er det en god ide at blive medlem af en a-kasse.

Hvor meget kan jeg få udbetalt på sygedagpenge som ledig?

Hvis du er fuldt ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så fortsætter din a-kasse med at udbetale dette under dine første 14 dages sygdom. Er du ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så kan du i stedet henvende dig til din kommune, hvor du eventuelt vil kunne modtage sygedagpenge fra kommunen under de første 14 dages sygdom, hvis du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Sygdom og feriepenge som ledig

Det er muligt at udskyde sin ferie, hvis du bliver syg, inden din ferie starter. Du skal senest sygemelde dig inden din første feriedag starter (der hvor din arbejdstid normalt ville begynde). Når din sygdom er ovre, så skal du melde dig rask. Du skal her også meddele, om du vil holde resten af din ferie, som du havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Hvis du ikke gør dette, så skal du melde dig på jobcentret, når du er blevet rask.

Bliv medlem af en a-kasse før sygedagpenge

Sygdom og feriedagpenge som ledig

Hvis du bliver syg før din ferie, har du ikke ret til feriedagpenge. Du vil derimod kunne modtage sygedagpenge fra din kommune eller arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom.

Hvis du derimod bliver syg under din ferie, så har du ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis du ikke før ferien vidste, at du ville blive syg.

Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver syg?

Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest to timer efter at din arbejdstid er begyndt, med mindre der er fastsat noget andet.

Det er vigtigt at du melder dig syg med det samme ellers kan du miste retten til sygedagpenge den dag. Tiden. Du har altså først ret til sygedagpenge, når sygemeldingen er sket. I nogle tilfælde, hvor der er en meget god begrundelse for din sene sygemelding, er din arbejdsgiver alligevel forpligtet til at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag. Dette kan f.eks. være på grund af helbredsmæssige årsager, f.eks. ved hospitalsindlæggelse.

Når du som lønmodtager er sygemeldt, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Lån penge på sygedagpenge

 

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage.

Der er dog de krav, at du skal have været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Du har også krav til sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du inden for de sidste otte uger har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver flere gange, og du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor du bliver syg.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis/når du ikke har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, så skal du anmode om sygedagpenge fra din kommune.

Dette gøres ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion. Herefter vil du modtager et brev i din e-boks, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Du har tre uger til at kontakte din kommune og søge kommunen om sygedagpenge.

Du skal søge om sygedagpenge fra kommunen via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge som lønmodtager?

Du kan modtage sygedagpenge, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller hvis du er kommet til skade og derfor heller ikke kan arbejde. Som udgangspunkt kræver det, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du f.eks. bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særlig aftale med.

Derudover skal du opfylde et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder forud for din første sygedag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i +40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der tog mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge som lønmodtager?

Sygedagpengesatsen udgør højst 4.405 kr. (2020) pr. uge og højst 119,05 kr. (2020) pr. time.

NB: Sygedagpenge udbetales bagud. 

Få udbetalt ekstra penge når du er på sygedagpenge.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge som lønmodtager?

Sygedagpenge kan som udgangspunkt fås fra første fraværsdag. Udbetalingen af sygedagpenge stopper igen den dag, du er arbejdsdygtig igen.

Du kan som udgangspunkt højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden der er gået 22 uger, foretager kommunen en revurdering af din situation. Der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode; dette kan ske, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til beskæftigelse på normale vilkår
 • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med det formål at klarlægge din arbejdsevne (og det forventes at man ved mere inden for 69 uger)Sygedagpenge og a-kasse
 • Du er under eller venter på lægebehandling, og din læge vurderer at du med en sikker vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 • Din kommune har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet. Her vil de undersøge og afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 • En læge har vurderet, at du er alvorlig sygdom eller livstruende,
 • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Hvis dette er tilfældet så kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet en (evt. midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

NB: Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis din kommune vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Sygedagpenge og ferie som lønmodtager

Hvis du bliver syg inden din ferie starter, så er det muligt at udskyde din ferie. Du skal senest huske at sygemelde dig den første feriedag på det tidspunkt, hvor din normale begynder. Når du er rask igen så skal du raskmelde dig. Det er også på dette tidspunkt at du skal meddele, om du vil holde resten af den planlagte ferie (i forlængelse af raskmeldingen). Hvis ikke, så skal du møde på arbejde, når du er blevet rask.

Skulle du blive syg under en ferie, så kan du efter ferieloven afbryde ferien, og efter en karensperiode kan du have ret til sygedagpenge, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du vælger at holde ferien alligevel, så har du ikke ret til sygedagpenge. Er du stadig syg efter feriens afslutning, har du ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen – hvis du opfylder betingelserne for sygedagpenge.

NB: Du kan ikke modtage sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland. Du kan derfor ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt og du får sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen. Du kan dog efter aftale med din arbejdsgiver eller din kommune holde ferie under dit sygeforløb. Det er en betingelse, at ferien er aftalt, og at du har optjent ret til at afholde ferien efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst. Hvis du efter din ferie stadig er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, så kan sygedagpengeudbetalingen genoptages dagen efter endt ferie.

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra din kommune, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Du skal som udgangspunkt være borende i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

NB: Hvis du f.eks. bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med så er der særlige undtagelser.

Derudover er det en betingelse, at:

 • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og hermed den seneste måned før dit fravær
 • virksomheden skal være drevet i mindst halvdelen af en normal ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

NB: Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregnes den forudgående perioder hvor du har været beskæftiget som lønmodtager.

Få et lån når du modtager sygedagpenge

Ret til sygedagpenge efter 20 ugers sygdom

Du har ret til sygedagpenge fra din kommune efter to ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygedag.

Som selvstændige skal du anmelde dit sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har tegnet forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere. Du skal derfor som selvstændig oprette en bruger på NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Forsikring mod sygdom som selvstændig

Det er muligt at tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra første eller tredje sygedag. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed. Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark.

Syg som selvstændig, hvad gør jeg?

Du skal anmode om sygedagpenge via NemRefusion. Fristen for at anmode om sygedagpenge fra din kommune er senest tre uger efter din første fraværsdag/sygedag.

Hvis du har tegnet en forsikring efter sygedagpengeloven, skal fraværet være anmeldt, senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af din forsikring.

NB: Det er kommunen, der udbetaler dine sygedagpenge.

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge som selvstændig?

Sygedagpengene udgør højst 4.405 kr. (2020) pr. uge og udbetales bagud.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge som selvstændig?

Udbetalingen af dine sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen.

Du kan som udgangspunkt højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Der vil i denne periode, foretages en revurdering af din situation af kommunen, hvor de vil tage stilling til, om der er muligt at forlænge din sygedagpengeperiode.

Det er muligt at forlænge dine sygedagpenge, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Det formodes, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarkedLån på sygedagpenge som selvstændig
 • Det vurderes at der du skal gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne; dette vil ske inden for 69 uger
 • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker formodning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger (regnet fra revurderingstidspunktet)
 • Din sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam med det formål at afklare, om du er berettiget til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
 • En læge har vurderet, at du har en alvorlig sygdom eller er livstruende
 • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

NB: Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis din kommune vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af ovenstående regler, men du fortsat er uarbejdsdygtig grundet sygdom.

Lån penge på sygedagpenge her

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.405 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb 119,05 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand Udestår
Ukendt arbejdstid, kvinde Udestår

 

Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 2.937 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 2.208 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 3.312 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 3.408 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 5.112 kr. pr. år

 

Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Sats
Lønsum, optagelse 7.708.750 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse 9.514.800 kr. pr. år
Præmiesats 0,79 pct. pr. år

Hvis du står og mangler penge, så kan du få et lån her…